proagri

Skakeling met owerheid en ander landbou-organisasies

TLU SA benut elke geleentheid om die belange van sy lede aan die Owerheid oor te dra. Persoonlike gesprekke met die betrokke minister van Landbou en Grondsake vind elke 2 maande plaas. Voorts is TLU SA deurlopend in gesprek met senior amptenare van departemente en organisasies wat die kommersiële landbou beïnvloed.  Tydens die gesprekke is dit TLU SA se uitgangspunt om telkens die kommersiële boer se beste belang voorop te stel in reguit eerlike kommunikasie.SAMEWERKING IN DIE GEORGANISEERDE LANDBOU

Sedert die skeiding met Agri SA, het TLU SA konsekwent die behoefte uitgespreek dat daar samewerking moet wees t.o.v. gemeenskaplike belange wat nie deur bepaalde beginselstandpunte beïnvloed word nie. TLU SA sal derhalwe namens sy lede met enige organisasie binne die Georganiseerde Landbou in gesprek tree om oplossings vir gemeenskaplike vraagstukke te soek. In hierdie verband trag TLU SA om ‘n opbouende rol te vervul.STRATEGIESE BONDGENOTE

TLU SA sluit samewerkingsooreenkomste met bondgenote en potensiële bondgenote in verskeie sektore om sy beleid, standpunte en strategiese vermoëns te versterk om as “’n vesting vir die kommersiële boere” diensbaar te bly in die landbou. Strategiese bondgenote word betrek op grond van hul beginsels, vermoëns en standpunte. Strategiese Bondgenote impliseer nie noodwendig permanente inbinding oor ‘n ongedefinieerde spektrum in nie, maar is eerder gefokus op spesifieke sake.EENHEID IN LANDBOU

Sedert TLU SA (op daardie stadium nog die Transvaalse Landbou-unie) uit die grondwet van die destydse Suid-Afrikaanse Landbou-unie (SALU) uitgeskryf was is daar 'n uitreik aksie deur TLU SA se leiers na alle ander rolspelers in die kommersiële landbou-omgewing om in beste belang van landbou te poog om 'n gesamentlike standpunt oor landbousake te kan inneem.  Hierdie versoeke wat tydens besoeke daar sowel as per skrywes gerig was is ongelukkig nie altyd positief hanteer nie.  TLU SA is op rekord en sal steeds daarmee voortgaan om eenheid na te streef vir kommersiële boere.  Hierdie versugting tot eenheid is vir TLU SA om verskeie redes 'n keuse en moet sekere uitgangspunte geld indien daar enige sprake van inbinding vir eenheid kan wees nl.
 • Dit moet 'n beginsel inbinding wees;
 • Die kommersiële boer se beste belang moet voorop gestel word;
 • Georganiseerde landbou kan op geen wyse toelaat dat hy 'n politieke naprater van enige  politieke party word nie;
 • Daar moet 'n gesonde afstand van die regering van die dag gehandhaaf word;
 • Die organisasie (georganiseerd) is 'n middel tot 'n doel en mag daar nooit toegelaat word dat die organisasie die doel word nie;

'n Kommersiële landbou-organisasie se doel moet wees om te poog om kommersiële boere in veiligheid, volhoubaar op hul grond te hou.  Die krag van kollektiewe bedinging skep juis daardie vermoë.  TLU SA is op rekord en sal dit steeds nastreef om eenheid rondom hierdie uitgangspunte in beste belang van die kommersiële boer na te streef.


BENUTTING VAN FORUMS VIR SKAKELING

TLU SA is van mening dat gesonde dialoog en gesprekvoering tussen rolspelers wat dit erns het met die landbou-omgewing goed is, selfs al is daar verskille in uitgangspunt.  Ten einde sinvolle vordering te kan maak is die volgende aspekte van toepassing alvorens daar oorweging geskenk kan word om deel te neem aan sodanige gesprekke:
 • Deelname geskied in die vorm van 'n forum;
 • Dit behels dat elke organisasie / deelnemer sy identiteit behou en nie verswelg kan word deur ander rolspelers nie;
 • Indien daar nie konsensus oor 'n saak tussen al die rolspelers is nie is daar geen forum standpunt nie – selfs ook nie 'n meerderheidstandpunt nie;
 • Samesprekings geskied op grond van 'n vooraf ooreengekome sakelys;
 • Indien daar nie duidelikheid is oor die standpunt wat deur die forum ingeneem word nie het elke rolspeler die geleentheid om eers met sy organisasie te gaan bekragtig alvorens enige besluit gefinaliseer word;
 • Indien daar wel konsensus is oor 'n saak word die besluit dan 'n forum sowel as die onderskeie deelnemers se besluit.


TLU SA sal elke keer die meriete van die aangeleentheid ontleed om te bepaal of dit wenslik is en selfs die moeite werd is om wel aan 'n forum deel te neem.  Dit wat in beste belang van die lede is sal as riglyn dien om 'n keuse vir deelname te maak al dan nie.  Die geleentheid wat hom kan voordoen om teenoor ander rolspelers standpunte te kan stel is vir TLU SA positief in die sin dat ons standpunt is die standpunt van die praktiserende kommersiële boer en indien ander rolspelers daarop kan inkoop is dit ten goede.VERHOUDING MET BEDRYFSORGANISASIES


Bedryfsorganisasies word deur TLU SA as 'n deel van die georganiseerde landbou-familie beskou.  Die onderskeid tussen die Algemene Sake organisasies soos TLU SA en die onderskeie bedryfsorganisasies is gesetel in die werksterreine wat vir elk gedefinieer is.  TLU SA moedig sy lede aan om lid te word by die spesifieke bedryfsorganisasie wat diens lewer in sy spesifieke boerderyvertakking.  Die belangrikheid van die bedrywe lê grootliks daarin dat hulle fokus op die nodige produkontwikkeling, bemarking, navorsing, ens. terwyl die algemene sake aspekte soos arbeid, veiligheid, eiendomsregkwessies, watersake, energie, AgriSEB, ens. gelos word vir bv. TLU SA.  Hierdie werksafbakening is belangrik om te verhoed dat daar nie enige misverstande ontstaan nie.  TLU SA respekteer elke bedryf in sy outonomiteit.


Die benadering wat TLU SA volg t.o.v. die bedrywe behels dat hulle versoek word om te affilieer as 'n spesiale kategorie lid.  Dit behels dat hulle volwaardige sitting in die Algemene Raad sowel as by die Kongres sal hê.  Die onderskeie bedryfsorganisasies sal sodoende in die posisie geplaas wees om toegang tot TLU SA se inligting te bekom wat aangewend kan word om net nog beter keuses te kan maak in beste belang van landbou.

Die onderskeie bedrywe spesialiseer op ander sake as landboubeleidsake en moet waak daarteen om hulself so te posisioneer dat hul deur hul optrede in die praktyk, maar ook deur implikasie landboupolitieke keuses maak.ONDERHANDELING, / GESPREKVOERING / BEDINGING.

TLU SA bevestig die standpunt dat konfrontasie wat ontstaan uit meningsverskille, beginsel uitgangspunte, dwang of intimidasie opgelos moet word.  Om dit te bereik word onderhandeling, gesprekvoering of bedinging as metodes van konflikbeslegting gebruik.  TLU SA onderhandel nie oor erkende en aanvaarde beginsels nie, maar voer gesprek en bedinging om strategiese doelwitte te bereik, sonder om van regte afstand te doen.  Onderhandelinge geskied slegs tussen partye met ’n gelykstandige beginselgrondslag.  Gesprekvoering word gebruik om TLU SA se idees of standpunte aan die opposisie oor te dra en te debatteer, en die forum vir gesprekvoering oop te hou.  Bedinging word gebruik om met ander tot ’n ooreenkoms te kom wat tot beide partye se guns is.  Hierdie wyses van konflikbestuur word op alle vlakke van die organisasie, sonder om afstand te doen van beginsels of regte, gebruik om TLU SA se standpunt oor te dra en te vestig, en sodoende konflik te vermy of te hanteer.

Taal/Language