proagri

Ekonomie en Vryemark

Die benadering om landbou se rol in die ekonomie te meet aan die bydrae wat gemaak word tot die BBP is tegnies korrek.  Aspekte wat egter ook in ag geneem moet word indien die rol van landbou in die ekonomie verreken word is:
  1. Die strategiese waarde wat voedselsekuriteit vir 'n land teweeg bring.
  2. Die rimpeleffek deur die res van die ekonomie indien primêre kommersiële landbou tot stilstand kom of selfs net 'n redelike insinking beleef kan moeilik bereken word.

Aspekte wat maklik uit die oog verloor word indien landbou se rol in die ekonomie verreken moet word is o.a. die volgende:
  • Die rol wat gespeel word om die landelike gebiede te stabiliseer;
  • Die instandhouding van die plattelandse besighede agv landbou se ekonomiese inspuiting;
  • Werksgeleenthede wat geskep word;
  • Die invloed op alle insetverskaffers indien hul produkte nie meer aangekoop word nie;
Die owerheid se taak is om 'n klimaat te skep waarin die ekonomie kan gedy.  Enige verantwoordelike regering sal die waarde en belangrikheid van landbou in die totale ekonomie besef en seker maak dat die speelveld sodanig gelyk gemaak word dat kommersiële landbou oor ekonomiese redes in stand gehou sal word.

Taal/Language