proagri

AgriSEB

Die proses rondom AgriSEB het sedert die eerste fase waarby TLU SA nie betrokke was nie heelwat interaksie teweeggebring.  Met die daarstelling van die “Steering Committee” is TLU SA wel betrek en is daar deurlopend duidelik standpunt op skrif ingeneem oor die posisionering van TLU SA.  Die tekortkominge ten opsigte van die proses en die nadelige effek wat dit op voedselsekerheid gaan hê is telkens uiteengesit.

TLU SA is van mening dat :
  • Die eise en teikens in die besprekingsdokument nie haalbaar is nie. Nie alleen bedreig dit wettig verkreë eiendomsreg nie, maar dit verdeel ekonomiese eenhede in onekonomiese eenhede. Dit sal lei tot die ondergang van kommersiële landbou.
  • Verantwoordelikhede van die Staat mbt opvoeding en geletterdheid word eensydig gedelegeer na ‘n ekonomiese sektor wat nie oor die bronne (finansieel en kundigheid) beskik nie.
  • Die gesag wat aan die Minister van Landbou en Grondsake en gevolglik ook aan die Grondeisekommissarisse verleen word in die Wysigingswet op die Herstel van Grondregte om sonder behoorlike regsproses, grond te onteien, is onaanvaarbaar.
  • Die element van dwang wat in die dokument vervat word, is onaanvaarbaar.
  • Daar bestaan haalbare, praktiese en voldoende alternatiewe om die toetrede van swart boere tot die landbousektor moontlik te maak sonder die toepassing van beide die Wet op die Herstel van grondregte sowel as AgriSEB. Die benutting van staatsgrond, grond wat op die ope mark beskikbaar is en die beginsel van Gewillige Verkoper – Gewillige Koper sal tot beter resultate asook gesindhede lei.
  • TLU SA bevorder binne die raamwerk van aanvaarbare wetgewing, die konsep van  Breë Basis Ekonomiese Bemagtiging (BBEB) waarin die betrokkenheid van die Staat tot ‘n minimum beperk word en die breë basis van ekonomiese bemagtiging deur kundigheid, vermoëns en bestuurbare ekonomiese kragte bepaal sal word.
  • TLU SA beskou die “Telkaart” proses en raamwerk as ‘n vorm van polisiëring en dwang tov SEB. Dit plaas ‘n verdere administratiewe las op die landbousektor. Gevolglik is dit uiters nadelig vir die diversiteit binne die kommersiële landbousektor. Daarom word die “Telkaart” nie aanvaar nie.
  • Daar geen verantwoordelike besluit oor sodanige proses geneem kan word alvorens daar nie wetenskaplik gefundeerde impakstudies gedoen is waarin die gevolge van die proses uiteengesit word nie.

Taal/Language